Termat dhe Kushtet

Mirë se vini në Portal News, portali online që ofron lajme të marra nga burime të ndryshme mediatike. Këto Kushte dhe Kushte rregullojnë përdorimin tuaj të Portal News dhe shërbimet e saj. Duke hyrë ose duke përdorur Portal News, ju pranoni të lidheni me këto Kushte dhe Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të këtyre kushteve, nuk mund të hyni në Portal News.

1. Kufizimi i Përgjegjësisë për Përmbajtjen: Portal News përgjithëson përmbajtjen e lajmeve nga burime të ndryshme. Edhe pse punojmë për saktësi dhe kredibilitet, ne nuk garantojmë të plotësuarit, saktësinë ose besueshmërinë e çdo përmbajtje lajmesh të ofruar në platformën tonë. Pikëpamjet dhe mendimet e shprehura në artikujt e lajmeve i përket vetëm autorëve respektivë dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Portal News. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për çdo gabim, mungesë ose pakësisë në përmbajtjen e lajmeve të ofruara.

2. Burimet e Jashtme: Artikujt e lajmeve të paraqitura në Portal News janë buruar nga media e jashtme. Përdoruesit inkurajohen të referohen në burimin origjinal të lajmit për qëllime verifikimi. Informacioni për kontaktin për burimet origjinale mund të jepet në kërkesë. Portal News vepron vetëm si një platformë për shpërndarjen e përmbajtjes së lajmeve dhe nuk pretendon pronësi ose mirëkuptim të përmbajtjes së ofruar nga burimet e jashtme.

3. Përgjegjësia e Përdoruesit: Përdoruesit e Portal News janë të përgjegjshëm për verifikimin e saktësisë dhe besueshmërisë së përmbajtjes së lajmeve të paraqitura në platformën tonë. Inkurajojmë përdoruesit të ushtrojnë kujdes dhe kujdes kur mbështeten në artikujt e lajmeve për marrjen e vendimeve ose qëllime informuese. Portal News nuk do të mbajë përgjegjësi për çdo pasojë që lind nga përdorimi ose mbështetja në informacionin e ofruar në platformën tonë.

4. Respektimi i Ligjit: Portal News vepron në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret aplikuese që rregullojnë platformat online dhe shpërndarjen e lajmeve. Ne rezervojmë të drejtën për të larguar çdo përmbajtje që shkel këto ligje ose Kushte dhe Kushte tona. Përdoruesit ndalohet të angazhohen në aktivitete të paligjshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, shpifje, shkelje të të drejtave të pronës intelektuale ose shpërndarje të informacioneve të rreme, në Portal News.

5. Kufizimi i Përgjegjësisë: Në përputhje me përmasat më të plota të lejuara nga ligji, Portal News dhe shoqëritë e saj, punonjësit, agjentët dhe partnerët nuk do të jenë përgjegjës për çdo dëm drejtpërdrejt, indirekt, rastësor, pasojës ose ndëshkuese që lind nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të Portal News. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, dëme për humbjen e fitimeve, mirëbesimin, të dhënat ose dëmeve të tjera të pakufishme, edhe nëse Portal News është paralajmëruar për mundësinë e këtyre dëmeve.

6. Mbrotje: Ju pranoni të mbroheni dhe të lirësoni Portal News dhe shoqëritë e saj, punonjësit, agjentët dhe partnerët nga çdo pretendim ose kërkesë, duke përfshirë pagesat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak të ose që lind nga përdorimi juaj i Portal News, shkelja juaj e këtyre Kushteve dhe Kushteve, ose shkelja e ndonjë të drejte të një personi tjetër ose entiteti.

7. Modifikimi i Kushteve: Portal News rezervon të drejtën për të modifikuar ose përditësuar këto Kushte dhe Kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak. Është detyra juaj të rishikoni këto kushte periodikisht për ndryshimet. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Portal News pas publikimit të ndonjë ndryshimi përfaqëson pranimin e atyre ndryshimeve.

8. Ligji i Zbatueshëm:

Këto Kushte dhe Kushte do të nënshkruhen dhe do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Çdo mosmarrëveshje ose pretendim i lindur nga ose në lidhje me këto Kushte dhe Kushte, përfshirë interpretimin, efektin, dhe shkeljet e tyre, do të nënshkruhen dhe do të zgjidhen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Jurisdikcioni ekskluziv për çdo veprim ligjor ose procedurë gjyqësore që shkon nga ose në lidhje me këto Kushte dhe Kushte do të jetë në gjykatat kompetente të Republikës së Shqipërisë.

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këto Kushte dhe Kushte, ju lutemi të na kontaktoni

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.